پروژه ها 17 سپتامبر 2015

پروژه هوشمندسازی ساختمان آقای زینالی

ساختمان آقای زینالی واقع در برج مهندسین ۹ خیابان حسنی با استفاده از سیستم TIS هوشمند شد.

محصولات مرتبط