باتری

باتری ها

بروشور آمپر ولتاژ نام باتری ردیف
CP1270 ۷ AH ۱۲ V CP1270 ۱
CP1290 ۹ AH ۱۲ V CP1290 ۲
CP12180D ۱۸ AH ۱۲ V CP12180D ۳
CP12250F ۲۵ AH ۱۲ V CP12250F ۴
۶FM65X ۶۵ AH ۱۲ V ۶FM65-X ۵
۶FM80X ۸۰ AH ۱۲ V ۶FM80X ۶
۶FM100EX ۱۰۰ AH ۱۲ V ۶FM100EX ۷